Zákonem 471/2022 se zřídila Digitální a informační agentura jako takový digitální superúřad. Chtěli byste vědět, co všechno bude mít DIA na starost? Přinášíme přehled těch nejzásadnějších povinností nové agentury.

Nový § 2a zákona 12/2022 říká, že DIA bude především: Koordinovat digitální služby a digitální úkony, Koordinovat informační technologie, Koordinovat evidenci a sdílení dat, Zajišťovat komunikaci veřejné správy, Zajišťovat vzdělávání v eGovernmentu a digitalizaci, Provozovat kompetenční centra eGovernmentu

DIA přebírá povinnosti jež mělo původně ministerstvo vnitra a další orgány. Z těch nejzásadnějších vybíráme: Kontrolovat dodržování plnění povinností přístupnosti (§ 10 písm. a) a § 11 zákona 99/2019), Zpracovat a předložit EK a zveřejnit zprávu o přístupnosti (§ 12 zákona 99/2019), Vydávání stanovisek OHA k ISVS/UIS (§ 4 odst. 1 písm b) a odst. 2 písm b) a g) a h) zákona 365/2000), Tvorba a zajištění metodických pokynů k informačním činnostem a ISVS/UIS (§ 4 odst. 1 písm. c) zákona 365/2000), Kontrola ve věcech legislativy k EG a ISVS (§ 4 odst. 2 písm a) zákona 365/2000), Posouzení souladu ISVS/UIS s legislativou a požadavky a IK (§ 4 odst. 2 písm h) zákona 365/2000), Plnit úkoly orgánu dohledu EIDAS (§ 13 odst. 1 zákona 297/2016), Řešit přestupky podle zákona 297/2016 (§ 18 zákona 297/2016), Rozhodnout o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému (§ 5 odst. 1 zákona 250/2017), Pověřit posuzováním osobu pověřenou k provádění atestací (§ 11 odst. 2 zákona 250/2017), Plnit úkolyoznámení EK k EIDAS (§ 19 odst. 1 písm. a) zákona 250/2017), Plnit úkoly jednotného kontaktního místa EIDAS (§ 19 odst. 1 písm. b) zákona 250/2017), Kontrolovat kvalifikované správce, kvalifikované poskytovatele a pověřené osoby (§ 19 odst. 1 písm. c) zákona 250/2017), Uchovávat a zpřístupnit údaje vedené v evidenci vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci kvalifikovaného správce, který ukončil činnost (§ 19 odst. 1 písm. e) zákona 250/2017), Zajistit splnění požadavků EIDAS na Národní bod (§ 20 odst. 2 a 4 zákona 250/2017), Vést a zveřejňovat seznam kvalifikovaných správců spolu s jimi vydanými prostředky pro elektronickou identifikaci a seznam kvalifikovaných poskytovatelů spolu s on-line službami (§ 23 odst. 1 a 2 zákona 250/2017), Vést veřejný seznam držitelů datových schránek (§ 14b odst. 1 - 3 zákona 300/2008), Vymazat držitele datové schránky z veřejného seznamu na jeho žádost (§ 14b odst. 4 zákona 300/2008), Zpřístupnit a zveřejnit registr smluv (§ 4 odst. 3 zákona 340/2015), Publikovat NKOD veřejně a také jako otevřená data (§ 4c odst. 2 zákona 106/1999), Zajistit vazby systémů propojeného datového fondu (§ 7 odst. 2 písm. b) až e) zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Zpřístupnit údaje v základních registrech podle matice oprávnění (§ 7 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Zpřístupnit údaje v agendových informačních systémech podle matice oprávnění (§ 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Zajistit propojení komponent referenčního rozhraní (§ 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Zveřejňovat a publikovat údaje o stavu a provozu systémů základních registrů (§ 7 odst. 2 písm. j) zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Vést záznam o přístupu k údajům prostřednictvím ISSS (§ 7 odst. 4 zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Vydat subjektu údajů přehled přístupů k údajům propojeného datového fondu na žádost (§ 7 odst. 5 zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Ohlásit nesprávné využívání propojeného datového fondu (§ 7 odst. 7 zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Zajistit stanoviska správců registrů a informačních systémů (§ 54 odst. 4 zákona 111/2009), Vydat stanovisko k ohlášení agendy a k přístupu k údajům (§ 54 odst. 4 zákona 111/2009), Vyzvat ohlašovatele agendy k odstranění nedostatků (§ 54a odst. 1 zákona 111/2009), Umožnit přístup k informačním systémům a údajům dle ohlášené působnosti (§ 56 odst. 4 zákona 111/2009), Vést záznamy o přístupu k údajům prostřednictvím Autentizačního informačního systému (§ 57 odst. 2 zákona 111/2009), Poskytnout údaje z Registru obyvatel a Registru práv a povinností dle zmocnění subjektu údajů třetím stranám (§ 58a odst. 1 zákona 111/2009), Poskytnout právnickému subjektu údaje z Registru práv a povinností na jeho žádost (§ 59 odst. 1 zákona 111/2009), Zveřejnit formát pro příjem dat elektronických formulářů (§ 4 odst. 3 věta první a druhá zákona 12/2020), Zajistit využívání propojeného datového fondu na základě souhlasu (§ 7 odst. 4 zákona 12/2020), Zajistit zápis právní skutečnosti do Registru práv a povinností (§ 8 odst. 2 zákona 12/2020), Zajistit zápis kontaktních údajů do základních registrů (§ 10 odst. 2 zákona 12/2020), Přístup k údajům (§ 11 odst. 1 zákona 12/2020), Umožnit zapsat doklad do Portálu veřejné správy (§ 11 odst. 3 věta první zákona 12/2020), Zajistit notifikace o konci platnosti dokladu (§ 11 odst. 3 věta první zákona 12/2020), Zapsat údaje o dokladu do Registru práv a povinností (§ 11 odst. 3 zákona 12/2020), Vyjadřovat se k investičním záměrům projektů ICT (§ 4 odst. 2 písm. b) zákona 365/2000), Vykonávat dohled a působnost pro akreditace a atestace ISVS (§ 4 odst. 2 písm. c) zákona 365/2000), Stanovovat opatření k nápravě nedostatků ISVS a ICT (§ 4 odst. 2 písm. f) zákona 365/2000), Vyjadřovat se k projektům určených informačních systémů (§ 4 odst. 2 písm. g) zákona 365/2000), Vydávat věstník (§ 4 odst. 2 písm. i) zákona 365/2000), Zpracovávat a zveřejňovat metodické pokyny k informačním systémům a ICT (§ 4 odst. 2 písm. i) zákona 365/2000), Konzultovat návrhy metodických pokynů k informačním systémům a ICT (§ 4 odst. 2 písm. j) zákona 365/2000), Kontrolovat kontaktní místa veřejné správy. (§ 4 odst. 2 písm. k) zákona 365/2000), Stanovit strukturu a náležitosti IK OVS (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Stanovit požadavky na řízení IS (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Stanovit požadavky na dekompozici IS (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Stanovit technické požadavky na IS (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Stanovit pravidla pro strukturování dat v IS (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Stanovit bezpečnostní požadavky pro OVS mimo zákon o kybernetické bezpečnosti (§ 5a odst. 2 zákona 365/2020), Koordinovat cloud (§ 6i odst. 2 písm. a) zákona 365/2000), Vytvářet a vydávat metodické pokyny ke cloudu (§ 6i odst. 2 písm. b) zákona 365/2000), Zpracovat a předložit plán zajištění státního cloudu (§ 6i odst. 2 písm. c) zákona 365/2000), Navrhovat opatření k dlouhodobému financování státního cloudu (§ 6i odst. 2 písm. d) zákona 365/2000), Kontrolovat splnění požadavků cloudu (§ 6i odst. 2 písm. e) zákona 365/2000), Kontrolovat kvalitu cloudu (§ 6i odst. 2 písm. e) zákona 365/2000), Vést a zveřejnit Katalog cloud computingu (§ 6i odst. 2 písm. g) zákona 365/2000), Vykonávat cenovou regulaci u cloudu (§ 6i odst. 2 písm. h) zákona 365/2000), Poskytovat služby systémů pro soutěžení cloudu (§ 6j odst. 3 a 4 zákona 365/2000), Rozhodovat o žádosti o zápis poskytovatele cloudu (§ 6q odst. 1 zákona 365/2000), Rozhodnout o žádosti o zápis nabídky cloudu (§ 6t odst. 1 a 2 zákona 365/2000), Zveřejnit seznam informačních systémů pro výpisy (§ 9 odst. 4 věta druhá zákona 365/2000), Spravovat a umožnit využití aplikace pro autentizaci fyzické osoby (§ 12 odst. 4 zákona 12/2020), Sdělit údaje pro identifikaci identifikující se osoby (§ 12a odst. 5 věta třetí zákona 12/2020), Umožnit EID prostřednictvím NIA (§ 19 odst. 1 písm. f) zákona 250/2017), Vydávat prostředky pro EID (§ 19 odst. 1 písm. h) zákona 250/2017)

Digitální a informační agentura bude také nově správcem informačních systémů a to především: Národní bod NIA (§ 20 odst. 2 zákona 250/2017), Informační systém datových schránek (§ 14 odst. 2 zákona 300/2008), Registr smluv (§ 4 odst. 2 zákona 340/2015), Národní katalog otevřených dat (§ 4c odst. 3 zákona 106/1999), Informační systém základních registrů (§ 7 odst. 1 zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Informační systém sdílené služby (§ 7 odst. 1 zákona č. 111/2009 SB o základních registrech), Registr práv a povinností (§ 49 odst. 1 zákona 111/2009), Informační systém Registru práv a povinností (§ 52a odst. 2 zákona 111/2009), Rejstřík orgánů veřejné moci a soukromoprávních uživatelů (§ 52b odst. 1 zákona 111/2009), Rejstřík informačních systémů veřejné správy (§ 52c odst. 1 zákona 111/2009), Autentizační informační systém (§ 56a odst. 2 zákona 111/2009), Referenční rozhraní (§ 4 odst. 2 písm. d) zákona 365/2000), Informační systém cloud computingu (§ 6i odst. 2 písm. f) zákona 365/2000), Katalog cloud computingu (§ 6i odst. 2 písm. g) zákona 365/2000), aplikace pro autentizaci fyzické osoby (§ 12 odst. 4 zákona 12/2020), Portál veřejné správy (§ 6g odst. 1 zákona 365/2000), Centrální místo služeb (§ 6h odst. 1 zákona 365/2000)

Povinností má agentura cca 190. Všechny povinnosti DIA shrnuje také stránka Povinnosti Digitální a informační agentury z Mapy povinností, který je na wiki ke znalostnímu architektování.