Můžete si pročíst tradiční výroční zprávu Odboru hlavního architekta za rok 2022. Ta je opět věnovaná především schvalování, ale připomíná i nové povinnosti úřadů v EG, které se ale stále jaksi nedaří plnit.

OHA řešilo přes 440 žádostí o stanovisko pro projekty v celkové částce přes 47 miliard korun. Bohužel u 80 procent žádostí byly shledána nedostatky a v případě 78 z nich byly nedostatky velice vážné, OHA sám ve zprávě říká, že svým zásahem a donucením projekty přepracovat umožnil ušetření více jak 1,2 miliardy korun.

Nedostatky se stále opakují. V žádostech o stanovisko OHA v roce 2022 byly nejčastěji identifikovanými a dále řešenými následující nedostatky:

  • opomenutí využití centrálně poskytovaných sdílených systémů pro správu identit, a to jak občanů (eIdentita.cz), tak úředníků (JIP/KAAS),
  • nedostatečně zohlednění kontextu projektu, tj. zejména nezahrnutí napojení na relevantní lokální či centrální informační systémy a nezohlednění až absence vazeb jak na koncepci rozvoje ISVS spravovaných daným úřadem, tak i na Informační koncepci České republiky,
  • nedodržení Design systému gov.cz u portálových řešení,
  • opomenutí publikace dat agendy prostřednictvím tzv. referenčního rozhraní v rámci propojeného datového fondu tak, aby data mohla být čerpána ve prospěch subjektu údajů (například pro jejich zobrazení na Portálu občana) ale také pro další agendy, dle zásady „data only once“ – data má stát od občana chtít jen jednou,
  • nepředcházení obtížně odstranitelné závislosti na konkrétním dodavateli (tzv. vendor lock-in efekt),
  • nezohlednění legislativních požadavků jiných právních předpisů, případně národních či mezinárodních standardů.

V dokumentu je ale daleko víc zajímavých nejen statistických informací.

dokument Zpráva o schvalování a činnosti OHA za rok 2022 je k dispozici zveřejněný na webu Archi.gov.cz